Project Description

Pozemkové spolky

Pozemkové spolky jsou sdružení, jejichž hlavním cílem v ochraně přírodního či kulturního dědictví je upozorňovat na problém. Píší petice, pořádají kampaně, snaží se vyvolat veřejnou diskusi a doufají, že se problému následně ti, kdo ho vyřeší. Mohou ale také přiložit ruku k dílu, pak se ovšem často stává, že majitel neudržovaného pozemku odvedenou práci zničí (pokácí strom, posekanou louku rozoře…). A proto jdou někteří ještě dál. S majiteli uzavírají dlouhodobé dohody o spolupráci, cenné lokality si pronajímají či se přímo stávají jejich vlastníky. Zajišťují tak, že jejich práce nepřijde za pár let vniveč. Zároveň za lokalitu přebírají plnou zodpovědnost a jdou příkladem ostatním vlastníkům. Stávají se pozemkovým spolkem.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení kredibility pojmu pozemkový spolek a propagace takových spolků. Konkrétně se tým zaměřil na analýzu současných spolků (proč vznikly, zanikají) a pokusil se formulovat doporučení pro Český svaz ochránců přírody, která by měla pomoci udržet současné spolky a zvýšit motivaci veřejnosti zakládat spolky nové. Úkolem také bulo najít nový zdroj financování. Teamleaderem tohoto projektu byla Iveta Tučková a mentorem Jakub Pešek ze společnosti ArthurDLittle.

Výsledkem projektu byla prezentace analýzy vycházející z dotazníků (rozeslaných mezi současné a bývalé pozemkové spolky), hloubkových rozhovorů s členy některých spolků a finančních zpráv. Z analýzy vyplynulo, že velmi důležitou roli hraje Svaz ochránců přírody, a to jak v roli prvního kontaktu potenciálních zájemců, tak také v roli podporovatele již zavedených spolků. Proto bylo doporučeno svazu na stránky týkající se pozemkových spolků umístit více informací, tak aby byl proces založení a fungování spolku lépe vysvětlen. Dalším problémem je také úbytek členů či nedostatek následovníků, který často způsobuje až zánik spolku. Návrh řešení těchto a jiných problémů včetně podpůrných dat byl předán ČSOP. Doufáme, že některá z načich doporučení svaz využije a povedou k rozšíření tohoto zajimavého projektu mezi širší veřejnost.

Tento projekt byl také vyhlášen nejlepším projektem za zimní semestr 2020.

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!